Zoznam uznesení zo dňa 17. októbra 2001

k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Langoša na vydanie ústavného zákona o použití výnosov z privatizácie majetku štátu
k návrhu systému podpory euroregionálnych aktivít na rok 2002
k návrhu zámeru na zníženie počtu rozpočtových kapitol s prihliadnutím na štandardný počet v členských krajinách Európskej únie
k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2002
k správe o povodniach na vodných tokoch v SR v roku 2001 do konca júla s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd
k správe o systémových opatreniach vlády SR na ochranu územia Slovenskej republiky pred povodňami
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie o privatizácii podniku Paneláreň Košice, štátny podnik so sídlom v Košiciach
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Vodohospodársku výstavbu, štátny podnik so sídlom v Bratislave
k návrhu na zrušenie a zmenu rozhodnutí o privatizácii podniku ISTROCHEM, štátny podnik Bratislava
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene charakteru cestného hraničného priechodu Rusovce - Rajka
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2001
k návrhu zákona o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2001
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2001
k návrhom na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky a návrhom na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky