Zoznam uznesení zo dňa 26. októbra 2002

k návrhu záväzných limitov príjmov a výdavkov rozpočtových kapitol na rok 2003
k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2002