Zoznam uznesení zo dňa 2. marca 2005

k návrhu poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 999)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (tlač 998)
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach, podpísanej 15. júna 1995 v Kyjeve, formou výmeny nót
k návrhu na vyčlenenie prostriedkov na odmeny pre členov Legislatívnej rady vlády SR na rok 2005 z rozpočtovej rezervy vlády
k návrhu na určenie platu podpredsedovi Úradu jadrového dozoru SR
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2005
k správe o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 31. 12. 2004
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Rady na odškodnenie obetí holokaustu v SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členky Dozornej rady a vymenovanie členov Rady banky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky v bankových radách Medzinárodnej investičnej banky a Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu
k návrhu na schválenie Zmluvy o úvere č. 7271-SK medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj - Projekt technickej podpory rozvoja ľudského kapitálu a negociačných dokumentov
k správe o plnení rozvojového programu externej integračnej komunikačnej stratégie SR v členských krajinách EÚ v 2. polroku 2004
k návrhu na zmenu podprogramu 07805 Informatizácia regionálneho školstva (Infovek) v časti Zámery a ciele programov, podprogramov a prvkov Cieľu 1 a Cieľu 3 Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2005 - 2007
k návrhu opatrení Ministerstva školstva SR na odstránenie nedostatkov zistených v Správe o stave dodržiavania finančnej disciplíny pri poskytovaní a použití dotácií v rezorte pôdohospodárstva a v oblasti školstva a športu a návrhu opatrení na zlepšenie kontrolnej činnosti rezortov
k návrhu na zvýšenie počtu štátnozamestnaneckých miest a zmenu systemizácie štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2005 v kapitole rozpočtu Protimonopolného úradu SR
k návrhu poslancov Národnej rady SR Roberta Kaliňáka a Romana Vavríka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1012)
k návrhu na prijatie športovcov, úspešných v roku 2004, predsedom a členmi vlády SR
k návrhu na výmenu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné