Zoznam uznesení zo dňa 22. októbra 2008

k návrhu na uzavretie Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o spolupráci v oblasti vyzbrojovania a obranného priemyslu
k návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
k návrhu na sprístupnenie zásob uhlia a výstavbu XI. ťažobného poľa v dobývacom priestore Nováky
k správe o priebehu a výsledkoch VIII. zasadania Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 10. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, Changwon (Južná Kórea) 28. októbra až 4. novembra 2008
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach v znení nariadenia vlády SR č. 190/2008 Z. z.
k analýze ekonomického a legislatívneho prostredia, v ktorom pôsobia dcérske spoločnosti zahraničných finančných inštitúcií s cieľom prehĺbenia ochrany klientov, domácich finančných subjektov a zachovania stability finančného systému Slovenskej republiky
k návrhu na zmenu štatútu hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky a na vymenovanie hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky a zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady na odškodnenie obetí holokaustu v SR
k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2008
k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2009
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov
k správe o postupe príprav na prijatie eura v SR k 29. septembru 2008
k návrhu nariadenia vlády SR o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme
k návrhu na schválenie členov rady Slovenského pozemkového fondu
k návrhu nariadenia vlády SR o sumách vianočného príspevku v roku 2008
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR
k návrhu na prijatie delegácie vlády Švédskeho kráľovstva vedenej predsedom vlády Fredrikom Reinfeldtom v Bratislave 7. novembra 2008
k návrhu na účasť delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na summite predsedov vlád krajín V4 + B3 (Varšava, 5. 11. 2008)
k návrhu Koncepcie šifrovej ochrany informácií v Slovenskej republike na roky 2009 - 2013
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné