Zoznam uznesení zo dňa 3. júla 2001

k návrhu na riešenie usporiadania majetkových vzťahov na Vodnom diele Gabčíkovo
k aktualizácii Komplexného programu podpory exportu v nadväznosti na vývoj zahraničného obchodu a predpoklad jeho vývoja v roku 2001
k žiadosti Slovenskej republiky o členstvo v Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť
k návrhu na zriadenie Ústredného uzla drogového informačného systému
k správe o priebežnom plnení Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2000 - 2001
k návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu
k návrhu na vyňatie majetku štátu z majetku Výskumného ústavu zváračského v Bratislave v katastrálnom území Zvolen pre potreby umiestnenia štátnych orgánov v Slovenskej republike
k návrhu na zmenu použitia schválených finančných prostriedkov z výnosov lotérií a iných podobných hier účelovo určených v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2001
k odpočtu plnenia projektov Národného programu podpory zdravia za roky 1998 - 2000
k Projektom na kultúrne aktivity - rok 2001 (II. polrok 2001) a návrhu na zmenu a zrušenie niektorých Projektov na kultúrne aktivity - rok 2001, schválených uznesením vlády SR č. 116/2001
k správe o postupe realizácie úlohy C.38 uznesenia vlády SR č. 694 z 30. 8. 2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v pôsobnosti a návrhu na jej upresnenie
k správe o priebehu realizácie investičných zámerov Ministerstva zahraničných vecí SR v RF z časti zadlženosti RF voči SR a návrh na ďalší postup
k informácii o príprave a priebehu III. zasadnutia zmiešanej slovensko- maďarskej komisie pre záležitosti menšín
k návrhu na vyslovenie súhlasu s Platobnou dohodou medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej Federatívnej Republiky Juhoslávie, podpísanou v Belehrade dňa 8. februára 1991 a s postupom Ministerstva financií SR pri vysporiadaní podielu Slovenskej republiky na pohľadávkach po bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike voči nástupníckym štátom po bývalej Socialistickej Federatívnej Republike Juhoslávie
k správe o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín višegrádskej skupiny v Krakove 31. mája a 1. júna 2001
k súčasnému stavu v zabezpečovaní príprav Valného zhromaždenia Medzinárodného úradu pre vinič a víno – O.I.V. a Svetového kongresu viniča a vína v SR v roku 2002
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2001
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR - NEZVEREJNENÉ
k návrhu na zrušenie bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 364 z 25. apríla 2001
k správe o stave vymáhania pohľadávok SR v zahraničí za rok 2000 - PRÍSNE TAJNÉ !