Zoznam uznesení zo dňa 20. októbra 2004

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú opatrenia na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach
k návrhu na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o opatreniach na budovanie dôvery a bezpečnosti doplňujúcich Viedenský dokument 1994 a o rozvoji vzťahov vo vojenskej oblasti, podpísanej v Bratislave 4. februára 1998
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2004
k správe o stave transpozičného deficitu smerníc určených na prevzatie do vnútroštátneho právneho poriadku Slovenskej republiky
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť, skrátene SAD Trenčín, a. s.
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR v gescii Ministerstva hospodárstva SR
k správe o stave prác na spracovaní Národného rozvojového plánu na programovacie obdobie 2007 až 2013(k 31. 8. 2004)
k návrhu na podpísanie a uzavretie Dohôd medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou a Európskym spoločenstvom a Andorským kniežatstvom a obdobných dohôd upravujúcich opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v Smernici Rady 2003/48/ES zo dňa 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o sprievodnom memorande o porozumení
k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim ich finančné záujmy