Zoznam uznesení zo dňa 13. novembra 2003

k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 499/2003, 503/2003 a 511/2003 prijatých na 17. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z.
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice
k návrhu koncepcie systému finančného riadenia vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike
k správe o výsledkoch verejných financií v prvých troch štvrťrokoch 2003 a predpokladanom vývoji do konca roku 2003
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o readmisii osôb
k vyhodnoteniu koncepcie udeľovania štipendií vlády SR zahraničným študentom v rámci pomoci rozvojovým krajinám a krajanom za roky 2001 až 2004 a návrh postupu na roky 2004 až 2007
k návrhu na vymenovanie prvého podpredsedu Rady vlády SR pre informatiku
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 na mesiac október 2003 Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003 schváleného uznesením vlády SR č. 1358 z 11. decembra 2002
k návrhu na zmenu a doplnenie úlohy B.3 uznesenia vlády SR č. 512 z 18. júna 2003
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2003
k návrhu zákona o spotrebnej dani z piva
k návrhu zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov
k návrhu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
k návrhu zákona o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
k návrhu zákona o spotrebnej dani z vína
k správe o plnení štátneho rozpočtu SR za I. až III. štvrťrok 2003
k správe zdôvodňujúcej zmeny termínu splatnosti úloh B.3 a B.5 uznesenia vlády SR č. 282/2003 ku koncepcii využívania obnoviteľných zdrojov energie
k návrhu účasti delegácie SR na 3. stretnutí strán Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier, v Madride, Španielsko, 26. až 28. novembra 2003
k návrhu kandidátov na člena regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
k financovaniu praktickej výučby študentov lekárskych a zdravotníckych študijných odborov na klinických pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach
k návrhu na súhlas s presunom finančných prostriedkov medzi programami v rozpočte kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR v roku 2003 v zmysle § 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu na vydanie štátnych dlhopisov SR do sumy 250 mil. EUR v zahraničí za účelom krytia splátok istín štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov splatných v roku 2003