Zoznam uznesení zo dňa 13. júla 2005

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
k správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2004
k návrhu revidovaného Štatútu zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva
k správe o použití prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci opatrení technickej pomoci pre programové obdobie 2004-2006
k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu ISPA
k návrhu zásad personálnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k inštitúciám Európskej únie
k návrhu personálnych zmien vo vedení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
k návrhu Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Topoľčany – rekonštrukcia b. č. II a kuchynsko-jedálenského bloku, ktorej skutočná obstarávacia cena v priebehu realizácie dosiahne 100 mil. Sk
k návrhu Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2006 až 2008
k správe o stave prác na vypracovaní Národného strategického referenčného rámca na programovacie obdobie 2007 až 2013 (stav k 15. 6. 2005)
k návrhu na zvýšenie počtu štátnych zamestnancov Ministerstva školstva SR zapojených do implementácie finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu v rezorte školstva financovaných z technickej pomoci
k návrhu na vykonanie zmeny prílohy č. 4 k návrhu na schválenie žiadosti vlády SR o poskytnutí pôžičky z Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania infraštruktúry pre domovy sociálnych služieb formou realizácie projektu Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb schváleného uznesením vlády SR č. 403 z 21. mája 2003 a upraveného uznesením vlády SR č. 672 zo 7. júla 2004
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2005 a dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2005
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení nariadenia vlády SR č. 44/2005 Z. z.
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v I. polroku 2005 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v II. polroku 2005
k návrhu stratégie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 2010 – Akčné plány
k návrhu aktualizácie koncepcie vzdelávania vnútorných audítorov a finančných kontrolórov
k aktualizovaným Postupom pre finančnú kontrolu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o vzájomnej pomoci v colných otázkach
k návrhu na zmenu schváleného privatizačného projektu podniku Dopravno-inžinierske služby, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica Nitra – časť Zubná poliklinika Párovce (stará), Koceľova 29, Nitra
k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rozvojového programu externej integračnej komunikačnej stratégie SR na financovanie činnosti Národného konventu o Európskej únii v roku 2005
k správe o príprave SR na cvičenia krízového manažmentu NATO a EÚ v roku 2006
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o spolupráci v oblasti obrany
k návrhu Obrannej stratégie Slovenskej republiky
k návrhu na bezodplatný prevod vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu na ukončenie platnosti Dohovoru o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky (podpísaného dňa 11. septembra 1975 v Prahe,uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 106/1976 Zb.)
k návrhu na vydanie súhlasu na začatie obstarávania stavieb zaradených do programu 053 Cestná infraštruktúra v roku 2005
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Kolégium Adama F. Kollára – súkromná vysoká škola
k návrhu Aktualizácie požiadaviek a potrieb finančných prostriedkov na vybudovanie skladovacích kapacít a núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v Slovenskej republike
k návrhu na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády SR
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiam európskych spoločenstiev
k Akčnému plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 - 2010
k správe o stave oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní prostredníctvom spoločnosti VERITEĽ, a. s. k 30. 6. 2005
k návrhu na začatie obstarávania stavby Dostavba budovy Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Košice
k návrhu na začatie obstarávania stavby Stredoslovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb Banská Bystrica – Rekonštrukcia a dostavba
k návrhu na zrušenie Koncepcie zabezpečenia technickej ochrany a obnovy železníc v období brannej pohotovosti štátu
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostov krajských stavebných úradov na základe nariadenia vlády SR č. 203/2005 Z. z. o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu na rozdelenie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných z dodatočne poukázaných prostriedkov U. S. Steel
k návrhu riešenia dofinancovania novostavby Slovenského národného divadla
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 499 z 29. júna 2005 k návrhu strategického cieľa a priorít SR prepojených na kohéznu politiku EÚ pre budúce programovacie obdobie 2007 - 2013
k správe o stave boja proti terorizmu v Slovenskej republike za rok 2004