Zoznam uznesení zo dňa 5. februára 2003

k dodatku návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice a schválení hraničnej dokumentácie
k návrhu zákona o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park
k dodatku návrhu financovania Etapy č. II prípravy a realizácie významnej investície v regióne Trnava - Juh
k návrhu na personálne obsadenie Rady vlády SR pre verejnú správu
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2003
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesenia Národnej rady SR č. 110 z 11. decembra 2002
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na určenie odmeny generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry SR za II. polrok 2002
k návrhu na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom do Belgického kráľovstva 11. a 12. februára 2003
k správe o zabezpečení realizácie Imunizačného programu v zmysle odporúčaní SZO a EK
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády splatných v III. štvrťroku 2002 so zameraním na kontrolu plnenia uznesenia vlády týkajúceho sa zahraničných pracovných ciest zamestnancov štátnej správy
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 1154/2001 k 31. 1. 2003
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov Slovenskej republiky v bankových radách Medzinárodnej investičnej banky a Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu ... - VYHRADENÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR