Zoznam uznesení zo dňa 8. apríla 2009

k správe o aktuálnom stave Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001
k informácii o opatreniach prijatých v oblasti odborného riadenia, metodického usmerňovania a koordinovania cenovej kontroly vykonávanej správami finančnej kontroly, Slovenskou obchodnou inšpekciou a vyššími územnými celkami
k návrhu národnej stratégie rodovej rovnosti na roky 2009 - 2013
k návrhu súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku a o činnosti Rady vlády SR pre rodovú rovnosť
k zámerom rozvoja verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo pre ich efektívne využívanie
k prevodu kompetencií k správe a rozvoju vodných ciest
k návrhu na zrušenie úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 163 z 25. februára 2009
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2009
k návrhu na zrušenie úlohy B.6 z uznesenia vlády SR č. 878 z 3. decembra 2008
k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 4. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs) v Ženeve, Švajčiarsko 4. – 8. mája 2009
k informácii o zabezpečení plnenia opatrenia vzhľadom na nepriaznivú situáciu na finančných trhoch v podmienkach realizácie PPP projektov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Obvodného úradu Stará Ľubovňa