Zoznam uznesení zo dňa 27. júna 2001

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
k stratégii a technickým kritériám na zavedenie pozemského digitálneho TV vysielania v systéme DVB-T na Slovensku
k návrhu Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života
k návrhu koncepcie udeľovania štipendií vlády SR zahraničným študentom v rámci pomoci rozvojovým krajinám a krajanom na roky 2001 - 2004
k správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v r. 2001 a východiskám pre jej ďalší rozvoj
k návrhu systémového riešenia poskytovania dlhodobej ústavnej starostlivosti klientom s duševnými poruchami a poruchami správania v špecializovaných zariadeniach
k návrhu cenových limitov nákupu osobných motorových vozidiel pre inštitúcie financované zo štátneho rozpočtu
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Spolkovej republiky Nemecko o konečnom riešení otvorených otázok týkajúcich sa nehnuteľností
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Argentínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov cestovných pasov
k návrhu na zmenu článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
k návrhu na uzavretie 14 dohôd medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenských a českých hraničných vybavovacích miest na cestných a železničných hraničných priechodoch a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na vybraných trasách
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR
k návrhu na zmenu termínu plnenia úloh B. 117, B.120, na zmenu termínu a textu úloh B. 128, B. 129 a zmenu gestora úlohy B. 127 uznesenia vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 268/2000 bod B.2 a č. 1028/2000 bod C.1
k návrhu na zrušenie úlohy D.1 pre ministra kultúry z uznesenia vlády SR č. 969 zo dňa 29. 11. 2000 k návrhu legislatívneho zámeru návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2001
k návrhu harmonizácie vízovej politiky Slovenskej republiky s vízovou politikou Európskej únie
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní peňažného ústavu Všeobecná úverová banka, a.s. so sídlom v Bratislave
k návrhu na určenie odmeny predsedom ústredných orgánov štátnej správy a splnomocnencovi na ochranu osobných údajov v informačných systémoch za I. polrok 2001
k návrhu na odvolanie a voľbu členov prezídia Fondu národného majetku SR
k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky ZSE š.p. Bratislava, SSE š.p. Žilina a VSE š.p. Košice na odplatný prevod akcií spoločnosti Globtel, a.s. Bratislava
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania in memoriam „Rad Bieleho dvojkríža III. triedy“ pre Antona Hrubého z Argentíny
k návrhu účasti SR na pokračovaní 6. konferencie strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Bonne, 16. - 27. 7. 2001
k informácii a odporúčaniu Legislatívnej rady vlády SR, ktoré prijala v súvislosti s prerokúvaním návrhu zákona o štátnej štatistike
k návrhu na uzavretie Dohody zakladajúcej Medzinárodnú organizáciu pre vinič a víno
k návrhu na prehodnotenie dočasnej colnej kvóty na dovoz kukurice v roku 2001 a návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 480/2000 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o poskytovaní zahraničného príspevku v cudzej mene zamestnancom pôsobiacim v mierových misiách
k návrhu na vyslovenie súhlasu s Protokolom medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ukončení platnosti medzivládneho Protokolu zo dňa 4. augusta 1998 a o urovnaní problémov jeho čiastočného plnenia ruskou stranou
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Spojených štátoch mexických, Belize, Guatemalskej republike, Kolumbijskej republike, Kostarickej republike, Nikaragujskej republike, Panamskej republike, Salvádorskej republike a Venezuelskej bolívarovskej republike so sídlom v Mexiku