Zoznam uznesení zo dňa 21. februára 2001

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 902)
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
k návrhu poslanca Národnej rady SR R. Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov (tlač 887)
k návrhu poslanca Národnej rady SR R. Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 888)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
k návrhu Colného zákona
k návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa upravuje koeficient zaťaženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb výdavkami spojenými s bývaním a sumy minimálnych výdavkov na bývanie fyzickej osoby alebo fyzických osôb
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001
k novému projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest
k návrhu na viazanie výdavkov rozpočtových kapitol v roku 2001
k informácii o stave prípravy a zabezpečení vyplácania dlhopisov Fondu národného majetku SR občanom SR
k návrhu na stanovenie bezpečnostných stupňov ohrozenia a pravidiel pri preprave určených ústavných činiteľov Slovenskej republiky a zahraničných predstaviteľov
k návrhu integrácie hospodárenia Štátneho fondu cestného hospodárstva do kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
k návrhu na úhradu dobrovoľného príspevku vlády Slovenskej republiky do Populačného Fondu OSN
k správe o plnení úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 753/1999
k návrhu koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a posudzovania zhody
k návrhu dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001
k priebežnej správe o stave prípravy novely zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov na základe dokumentu „Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti“
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o finančnej kontrole vo verejnej správe
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
k návrhu na odvolanie JUDr. Vladimíra Gecelovského, CSc. z funkcie vedúceho úradu Ministerstva obrany SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedeckej a technickej spolupráci