Zoznam uznesení zo dňa 14. augusta 2002

k návrhu Národnej správy RIO+10
k návrhu na vykrytie deficitu finančných prostriedkov určených pre výrobno-prevádzkové objekty Cyklotrónového centra SR
k návrhu finančného zabezpečenia operatívneho zvýšenia prenosových kapacít dátových okruhov Úradu vlády SR
k návrhu programu vrátane organizačného a finančného zabezpečenia summitu predsedov vlád krajín Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA)
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 758 z 3. júla 2002 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o reštrukturalizácii a splatení dlhu Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky voči Slovenskej republike
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2002
k návrhu uznesenia vlády SR k návrhu na jeho uverejnenie v Zbierke zákonov SR
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 455 z 25. apríla 2002 - Vyhradené !