Zoznam uznesení zo dňa 26. januára 2005

k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín
k návrhu na pristúpenie SR k Protokolu vypracovanému na základe čl. 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole), ktorým sa mení a dopĺňa uvedený dohovor
k návrhu postupu pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008
k návrhu systému riadenia vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
k odpočtu harmonogramu opatrení vyplývajúcich zo Súhrnnej monitorovacej správy o pripravenosti Slovenska na členstvo v EÚ zo dňa 5. novembra 2003 – stav k 31. decembru 2004
k návrhu programu pre prístup k zdrojovým kódom a bezpečnostným riešeniam Microsoftu v rámci nadnárodnej iniciatívy Government Security Program - GSP
k návrhu na začatie stavby Kuchyňa – rekonštrukcia hangáru č. 2
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2005
k návrhu na uzavretie dohôd vo forme výmeny listov medzi Slovenskou republikou ako členským štátom Európskej únie a závislými územiami na Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska: Kajmanskými ostrovmi, Montserrat, Britskými panenskými ostrovmi, Anguillou a ostrovmi Turks a Caicos týkajúcich sa zdaňovania príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov
k návrhu opatrení na zefektívnenie zverejňovania údajov v Obchodnom vestníku
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v II. polroku 2004 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v I. polroku 2005
k návrhu na vymenovanie zástupcov štátu v Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva SR
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 1361/2004 a č. 1388/2004 prijatých na 33. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1405/2004 prijatého na 34. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 1429/2005, 1431/2005 a 1448/2005 prijatých na 36. schôdzi Národnej rady SR