Zoznam uznesení zo dňa 21. mája 2003

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve (tlač 203)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 208)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona SNR č. 419/1991 Zb. (tlač 210)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení neskorších predpisov (tlač 216)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z. a ktorým sa mení zákon NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady
k návrhu na uzavretie Rámcovej zmluvy medzi SR a Rakúskou republikou o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi
k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2002
k projektu CPT Slovakia – budovanie kapacít pre vzdelávanie zamestnancov štátnej správy v otázkach európskej integrácie
k stratégii na zabezpečenie účasti SR v Iniciatíve Spoločenstva INTERREG III
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia v trnavskom regióne
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 707/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť
k návrhu zloženia Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny
k návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov Slovenskej televízii
k návrhu Národného akčného plánu zamestnanosti na rok 2003
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 964/2002 k návrhu národného programu zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a určenie gestorstva za realizáciu národného programu zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
k návrhu na zrušenie a zmenu znenia niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu na zrušenie vybraných úloh uznesení vlády SR č. 862/1999, 273/2001 a 417/2001
k návrhu na zrušenie úlohy C.3 z uznesenia vlády SR č. 412/2002
k návrhu výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2002
k návrhu ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2002
k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR M. Dzurindu v Ruskej federácii 7. až 9. apríla 2003
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2003
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v Českej republike 23. a 24. mája 2003
k návrhu na súhlas s presunom finančných prostriedkov medzi programami v rozpočte kapitoly Ministerstva obrany SR v roku 2003 v zmysle § 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu na schválenie žiadosti vlády SR o poskytnutí pôžičky z Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania infraštruktúry pre domovy sociálnych služieb formou realizácie projektu Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb
k projekt Obnova Iraku - návrh postupu na presadenie hospodárskych záujmov Slovenskej republiky - NESPRÍSTUPŇOVAŤ