Zoznam uznesení zo dňa 24. novembra 2004

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o spôsobe vymenovávania a odvolávania vedúcich predstaviteľov štátnej správy (tlač 894)
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o poskytovaní právnej pomoci
k návrhu zákona o zrušení Fondu na podporu zahraničného obchodu
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
k návrhu na uzavretie Dodatkového protokolu k Trestnoprávnemu dohovoru o korupcii Slovenskou republikou
k návrhu na prijatie zmien a dodatkov k článkom 7, 24, 25 a 74 Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie
k správe o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR za prvé tri štvrťroky 2004 a predikcia do konca roka
k návrhu mechanizmu pri tvorbe stanovísk k legislatívnym návrhom Európskej komisie v podmienkach SR
k aktualizovanému konvergenčnému programu Slovenska na roky 2004 až 2010
k návrhu stanoviska Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
k návrhu na zrušenie úlohy v bode F.1 uznesenia vlády SR č. 254 z 8. apríla 1997
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2004
k návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na úhradu dobrovoľného príspevku Slovenskej republiky na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti personálu OSN v Iraku
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o readmisii osôb
k informácii o výsledkoch preskúmania všetkých priamych a nepriamych majetkových prevodov, ako aj ďalších zmluvných vzťahov a finančných operácií nebankových finančných subjektov na politikov, politické strany a politické hnutia a vyčíslenie finančných a iných príjmov týchto subjektov z uvedených úkonov
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu na vymenovanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu na vymenovanie členov Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu na zvolenie členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu na zrušenie neaktuálnych a duplicitných netermínovaných úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených predsedníčkeÚradu priemyselného vlastníctva SR
k monitoringu vývoja stanovísk SR k návrhom právnych aktov Európskej únie
k Memorandu o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a spoločnosťou Truthheim Invest LLC za účelom dostavby a následnej prevádzky Novostavby Slovenského národného divadla
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k rekapitulácii procesu oddlžovania v rezorte zdravotníctva
k návrhu na odvolanie Ing. arch. Ivety Hatalovej z funkcie prednostky Obvodného úradu v Ružomberku a na vymenovanie Mgr. Jarmily Kanderovej do tejto funkcie