Zoznam uznesení zo dňa 11. januára 2006

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii z 31. októbra 2003
k Národnému akčnému plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2006 - 2007
k návrhu smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike
k politike využívania frekvenčného spektra na širokopásmový prístup
k návrhu implementácie Európskeho paktu mládeže na podmienky SR a jej začlenenie do stratégie konkurencieschopnosti SR do roku 2010 – Akčné plány
k návrhu strategickej priority Ľudské zdroje a vzdelávanie pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť financovanej z Európskeho sociálneho fondu
k správe o stave prác na vypracovaní Národného strategického referenčného rámca na programovacie obdobie 2007 až 2013 (stav k 15. 12. 2005)
k návrhu predbežného definovania priorít pre operačné programy v rámci budúceho cieľa Európska teritoriálna spolupráca – cezhraničná spolupráca
k návrhu Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky III
k návrhu na zrušenie systémových opatrení č. 6 a 7 schválených uznesením vlády SR č. 106 z 9. februára 2005 k návrhu systémových opatrení na riešenie obmedzení rozvoja podnikateľského prostredia a cestovného ruchu z pohľadu ochrany životného prostredia
k návrhu na zrušenie úlohy B. 1 uznesenia vlády SR č. 95 z 3. februára 1999
k návrhu na zrušenie opatrenia č. 2.3.13 schváleného uznesením vlády SR č. 692 zo 14. septembra 2005
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 na mesiac august v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
k návrhu určujúcemu limity a jednotlivé položky zásob komodít hmotných rezerv s výhľadom do roku 2008
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2006
k návrhu zákona o Národnom jadrovom účte na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom účte) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovanému Radou v súlade s čl. 34 Zmluvy o Európskej únii a k Protokolu k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovanému Radou v súlade s čl. 34 Zmluvy o Európskej únii
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov, podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej, formou výmeny nót
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 1 a 2 Dohody medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov, podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej, formou výmeny nót
k návrhu na zmeny personálneho obsadenia Rady vlády SR pre verejnú správu
k návrhu Investičnej zmluvy medzi spoločnosťou CRW JOI S/A. Brazília a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR
k návrhu Investičnej zmluvy medzi spoločnosťou S. I. T. E. M. S. P. A. Taliansko a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. so sídlom v Bratislave
k správe o analýze ziskovosti a návrhu opatrení na zvýšenie výšky vyplácaných dividend v spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a. s.
k návrhu predbežných priorít pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca – transnacionálna spolupráca na programové obdobie 2007 - 2013
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze
k návrhu energetickej politiky SR
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania Rad bieleho dvojkríža III. triedy - VYHRADENÉ
k návrhu nového systému tvorby štátnych hmotných rezerv s prispôsobením výšky zásob a ich komoditného zloženia podmienkam v európskom bezpečnostnom prostredí a platným predpisom - VYHRADENÉ