Zoznam uznesení zo dňa 7. februára 2007

k návrhu Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov (tlač 175)
k návrhu poslankýň Národnej rady SR Ľudmily Muškovej a Kataríny Tóthovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/2005 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 160)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
k správe o plnení Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike
k Zameraniu zahraničnej politiky SR na rok 2007
k návrhu dodatku č. 1 k štatútu Riadiaceho výboru pre potreby koordinácie Schengenského prechodného fonduu
k návrhu Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
k návrhu Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2015
k návrhu smerníc pre obranné plánovanie Slovenskej republiky na roky 2008 až 2013
k návrhu na uzavretie Prvého dodatku k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Irackej republiky o darovaní vojenského materiálu
k návrhu na odvolanie prednostky a na vymenovanie prednostu Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká škola financií a bankovníctva v Bratislave
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká škola manažmentu, cestovného ruchu a informatiky
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Medzinárodná vysoká škola (univerzita) Majstra Pavla v Košiciach
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi a podpredsedoviTelekomunikačného úradu SR
k návrhu na zrušenie alebo zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2007
k návrhu na vymenovanie predsedníčky Štatistického úradu SR
k návrhu novelizácie Plánu použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky pre nevojenské ohrozenia na základe schválených nových strategických a koncepčných dokumentov a zákonov v oblasti bezpečnosti a obrany štátu