Zoznam uznesení zo dňa 24. januára 2007

k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov, podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej, formou výmeny nót
k Medzinárodným zdravotným predpisom (2005) schváleným Svetovou zdravotníckou organizáciou
k návrhu účasti delegácie SR na 24. zasadnutí Riadiacej rady/Globálneho ministerského environmentálneho fóra Programu OSN pre životné prostredie 5. až 9. februára 2007, Nairobi, Kenská republika
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 131/2006 prijatého na 5. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu na vymenovanie riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu rámcového zabezpečenia účasti Slovenskej republiky na podujatí Európske hlavné mesto kultúry – Slovensko 2013
k návrhu na odvolanie Jána Gajdoša z funkcie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na vymenovanie Richarda Demoviča do funkcie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2007
k návrhu ďalšieho postupu Slovenskej republiky v súvislosti s rozhodnutím Európskej komisie z 29. novembra 2006, ktoré sa týka národného alokačného plánu prideľovania emisných kvót skleníkových plynov oznámeného Slovenskou republikou v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 27 z 10. januára 2007 k návrhu na voľbu zástupcov navrhnutých vládou SR do Dozornej rady Sociálnej poisťovne
k návrhu na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov Správnej rady Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov krajských pozemkových úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov
k návrhu na povolenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. januára 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. februára 2006 a uznesenia vlády SR č. 208 z 1. marca 2006 Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR k uzavretiu zámennej zmluvy
k návrhu na poukázanie mimoriadnej dotácie pre obce, mestá a vyššie územné celky na financovanie samosprávnych pôsobností súvisiacich s financovaním neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení
k návrhu na odvolanie člena rady správcov Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi