Zoznam uznesení zo dňa 8. augusta 2007

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
k návrhu nariadenia vlády SR o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve
k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 15. výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k správe o plnení Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike k 30. júnu 2007
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov, podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej, formou výmeny nót
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 1166 z 1. decembra 2004 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach, podpísanej 28. marca 2000 v Prahe, formou výmeny nót
k návrhu na schválenie novej hraničnej dokumentácie slovensko-ukrajinskej štátnej hranice
k správe o plnení Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008
k vyhodnoteniu plnenia Programu realizácie štátnej politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Národného programu BOZP v roku 2006
k správe o priebehu likvidačných prác v podzemí Bane Dolina, a. s. Veľký Krtíš – návrh doťaženia otvorených zásob II. sloja
k správe o vplyve zákona o obchodných reťazcoch na sektor pôdohospodárstva - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k rozpracovaniu úloh na realizáciu cieľov a priorít koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007 - 2013
k návrhu na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2007
k návrhu Koncepcie zabezpečenia prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí
k návrhu Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
k návrhu účasti delegácie SR na 62. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie
k návrhu Národnej správy SR spracovanej v zmysle Dohovoru jadrovej bezpečnosti
k návrhu na aktualizáciu programu vojenských cvičení v roku 2007 a s tým súvisiaceho vysielania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a prítomnosti príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2007
k správe z kontroly plnenia úloh štátnej správy pri implementácii pomoci EÚ v rámci sektorového operačného programu – Priemysel a služby (SOP PS) a kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v IV. štvrťroku 2006 a v I. štvrťroku 2007
k návrhu na schválenie vyplatenia mimoriadnych dividend spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na zvýšenie základného imania Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s. peňažným vkladom