Zoznam uznesení zo dňa 21. mája 2008

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na usporiadanie správy akcií spoločnosti BIONT, a. s. a doriešenie otvorených otázok a problémov spoločnosti
k návrhu na úhradu príspevku SR na činnosť Medzinárodnej organizácie Frankofónie
k správe o vývoji dlhov v rezorte zdravotníctva k 31. decembru 2007
k návrhu na úpravu platových náležitostí podpredsedovi Úradu jadrového dozoru SR
k správe o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie v roku 2007
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o hospodárskej spolupráci
k návrhu stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky
k návrhu jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov
k správe o vykonaní auditu všeobecne záväzných právnych predpisov a organizačných aktov riadenia v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
k návrhu Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy
k návrhu na riešenie splácania pôžičiek poskytnutých na odstránenie následkov povodne v Prešovskom a Košickom kraji 20. júla 1998 v rámci Programu podpory rozvoja bývania na rok 1998
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2008
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Medzinárodnom výbore pre legálnu metrológiu
k návrhu na odvolanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Brezne
k návrhu na vymenovanie prednostu Obvodného úradu v Brezne
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 973 zo 14. novembra 2007 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na aktualizáciu programu vojenských cvičení v 2. štvrťroku 2008 a s tým súvisiaceho vysielania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a prítomnosti príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia