Zoznam uznesení zo dňa 3. novembra 2004

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz
k návrhu na uzavretie Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
k návrhu na vloženie pohľadávok z návratných finančných výpomocí poskytnutých v rámci vládou schváleného projektu reštrukturalizácie bánk do základného imania Slovenskej konsolidačnej, a. s.
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
k stratégii Slovenskej republiky pre Kohézny fond 2004-2006
k návrhu na zmenu štatútu kúpeľného miesta Piešťany
k návrhu na zrušenie niektorých netermínovaných úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky pre ministra zdravotníctva
k návrhu na zrušenie niektorých netermínovaných úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi hospodárstva
k návrhu na zrušenie neaktuálnych úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi životného prostredia
k návrhu na zrušenie a zmenu termínu úloh z uznesení vlády SR za Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na zrušenie úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 300 z 27. marca 2002
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2004
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1228/2004 prijatého na 31. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1278/2004 prijatého na 31. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
k návrhu správy o výsledku rokovania s preferovaným strategickým investorom o konečnej podobe Transakčných dokumentov a o vývoji privatizácie u preferovaného strategického investora
k návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov
k návrhu na schválenie Rozhodnutia predstaviteľov vlád členských štátov, stretávajúcich sa v rámci Rady, vo veci privilégií a imunít udelených pre Európsku obrannú agentúru a jej pracovníkov
k návrhu na udelenie Radu Bieleho dvojkríža III. triedy - VYHRADENÉ