Zoznam uznesení zo dňa 11. júna 2003

k ročnej správe o výsledku hospodárenia EXIMBANKY SR za rok 2002
k návrhu na určenie odmeny predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy, riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu, predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov a splnomocnencom vlády za I. polrok 2003
k východiskám úspešnej integrácie SR do EÚ v oblasti predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a šrukturálnych fondov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom
k správe o bilaterálnej pomoci členských krajín EÚ a Nórskeho kráľovstva Slovenskej republike v roku 2002
k návrhu na vyplatenie dlžného nájomného za prenájom chrámu a farskej budovy v obci Vyšný Mirošov za rok 2000
k návrhu na uzavretie Dohody doplňujúcej Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode
k návrhu na uzavretie Doplnkového protokolu č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
k návrhu na zmeny v prílohe č. 1 k Dohode medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov, podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej
k správe o súčasnom systéme stanovenia hodnoty nehnuteľností v SR a náčrt potenciálnych riešení súvisiacich problémov
k návrhu na zmenu aktualizácie koncepcie privatizácie bánk s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR
k správe o čerpaní úverov so štátnou zárukou, o rozsahu plnenia zo štátneho rozpočtu a o rizikách plnenia v nasledujúcom období
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a Európskou úniou o účasti SR v Policajnej misii Európskej únie v Bosne a Hercegovine
k návrhu projektu nových cestovných dokladov SR formátu Európskej únie
k návrhu terminológie v miestnej štátnej správe
k návrhu optimalizácie usporiadania miestnej štátnej správy z hľadiska efektívnosti zabezpečovania úloh a z hľadiska dostupnosti pre občanov
k návrhu systému podpory euroregionálnych aktivít na roky 2003 a 2004
k štvrtej a piatej periodickej správe SR o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
k správe o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vývoji pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce v SR v roku 2002
k návrhu na zrušenie úlohy D.8 uznesenia vlády SR č. 502/2001 k stavu záväzkov zdravotníckych zariadení s dôrazom na záväzky voči dodávateľom energií, Sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce a dodávateľom liekov a zdravotníckych pomôcok a návrh na ich riešenie
k návrhu rozvojového programu odvetvia geodézie, kartografie a katastra na roky 2004 až 2007
k návrhu na vymenovanie vyjednávačov a signatárov kolektívnej dohody na rok 2004 v zmysle zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2003
k návrhu zákona o sociálnom poistení
k návrhu zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie a ratifikáciu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vykonaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave
k správe o vyhodnotení predreferendovej kampane o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie
k správe o ukončení programovania Phare v roku 2003 – komponent harmonizácie s acquis a komponent ekonomickej a sociálnej súdržnosti
k návrhu stratégie reformy zamestnávania vo verejnom sektore
k návrhu zákona o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na vytvorenie Komisie pre prípravu návštevy Svätého Otca JánaPavla II. na Slovensku
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na summite Európskej únie a summite Európskej únie s krajinami západného Balkánu v Solúni 19. až 21. júna 2003
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o rozvojovej spolupráci
k návrhu na vymenovanie členov Rady banky a na vymenovanie člena Dozornej rady Exportno-importnej banky SR