Zoznam uznesení zo dňa 12. marca 2008

k návrhu nariadenia vlády SR o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu
k návrhu nariadenia vlády SR o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi
k návrhu koncepcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
k návrhu zoznamu opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie
k návrhu na zabezpečenie účasti Slovenskej republiky na cvičení krízového manažmentu NATO CMX 08 16. – 22. apríla 2008
k Schengenskému akčnému plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009
k návrhu na úhradu výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami na území Prešovského kraja a Trenčianskeho kraja
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 9. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, 19. – 30. mája 2008 a na 4. stretnutí zmluvných strán Cartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite, 12. – 16. mája 2008, Bonn, NSR
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2008
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2009, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2009, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu štatútu Akreditačnej komisie
k návrh una zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zabezpečenie zaradenia Slovenskej republiky do Programu bezvízového styku Spojených štátov amerických - VYHRADENÉ