Zoznam uznesení zo dňa 18. júna 2008

k návrhu poslancov Národnej rady SR Pavla Pašku, Moniky Smolkovej a Jozefa Buriana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (tlač 575)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Jána Richtera a Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (tlač 626)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 623)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Maroša Kondróta, Jána Chrbeta a Milana Urbániho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov (tlač 622)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Senka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 612)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Miroslava Jureňu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 613)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia vlády SR č. 327/2003 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov
k návrhu postupu uzavretia zmieru vo veci, o ktorej koná Európsky súd pre ľudské práva - Nesprístupňovať
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 58 zo 16. januára 2002 k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti
k návrhu na úpravu Programu rozvoja bývania
k návrhu dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2008
k návrhu plánu kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2009
k priebežnej správe k zabezpečeniu klimaticko-energetického balíčka v podmienkach Slovenskej republiky
k súhrnnej správe o štvrtom roku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii 1. 5. 2007 - 30. 4. 2008
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamáhírijou o podpore a ochrane investícií
k návrhu Koncepcie vojenského zdravotníctva so zameraním na vojenské nemocnice, polikliniky a ďalšie vojenské zdravotnícke a rekreačné zariadenia
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamáhírijou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov
k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rezervy vlády SR na výstavbu a vybavenie nového Slovenského domu v Mlynkoch a na projekty slovenskej samosprávy
k návrhu na predkladanie informácie o ťažbe dreva, jeho spracovaní a vývoze do zahraničia