Zoznam uznesení zo dňa 9. decembra 2009

k návrhu na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 1717/2009 a 1749/2009 prijatých na 42. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona o lesnom reprodukčnom materiáli - nové znenie
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov
k návrhu na nadviazanie diplomatických stykov medzi Slovenskou republikou a Lichtenštajnským kniežatstvom
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ruskej federácie a Kabinetom ministrov Ukrajiny o preprave jadrových materiálov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny
k správe o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2009 a predikcia vývoja do konca roka
k návrhu na použitie majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako vkladu do základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
k návrhu aktualizácie Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva
k návrhu štatútu Ministerstva financií SR
k návrhu dodatku č. 1 štatútu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a vymenovaniu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za člena Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k návrhu medzirezortného programu 06 – E Podpora obrany na roky 2010 až 2015
k návrhu na vymenovanie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na určenie platových náležitostí pre vedúceho služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na vymenovanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave
k návrhu na zrušenie úlohy B.2 z uznesenia vlády SR č. 10 z 11. januára 2006, uloženej ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja
k správe o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a návrh harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2010
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady v Bruseli 29. - 30. októbra 2009
k návrhu na založenie obchodnej spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. a vkladu časti podniku spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. ako nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 10. - 11. decembra 2009
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Úradu pre verejné obstarávanie a vedúcej služobného úradu Úradu pre verejné obstarávanie
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2009
k návrhu na použitie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rozpočte Environmentálneho fondu vo výške 6 970 723 Eur na dotácie v roku 2009
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na určenie funkčného platu generálnemu riaditeľovi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 428/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy pre vozidlá nad 3,5 t
k návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na obnovenie premávky cez spoločnú štátnu hranicu s Ukrajinou na hraničných priechodoch Ubľa – Malyj Bereznyj a Veľké Slemence - Mali Selmenci
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ