Zoznam uznesení zo dňa 16. apríla 2008

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v územiach európskeho významu na lesnom pozemku
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby
k aktualizácii Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike na roky 2008 – 2009
k sumárnemu vyhodnoteniu plnenia programu ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam do roku 2007 za roky 2004 – 2007
Uznesenie
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 328 z 15. apríla 2004 k využitiu limitovanej technickej asistencie na refundáciu oprávnených výdavkov a použitie refundovaných prostriedkov
k návrhu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2008
k správe o nových závažných skutočnostiach súvisiacich s projektom Cyklotrónového centra SR a priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR prijatých k tomuto projektu
k návrhu postupu pri výstavbe viacúčelovej športovej haly, ktorá bude využitá pri organizácii Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011 v Slovenskej republike
k návrhu podpory výskumu a vývoja v obrannom priemysle SR na roky 2008 - 2010
k súhrnnej výročnej správe o obchode s vojenským materiálom za rok 2007
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ