Zoznam uznesení zo dňa 16. decembra 2009

k návrhu zákona o obaloch
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Medzinárodnej zmluve o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo a návrh na prístup Slovenskej republiky k Dohode o založení Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín.
k návrhu na zabezpečenie účasti Slovenskej republiky na cvičení krízového manažmentu NATO CMX 09 a na zabezpečenie prípravy na cvičenia krízového manažmentu NATO a EÚ, plánovaných na roky 2010 a 2011
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia v 1. polroku 2010
k návrhu kandidátov SR na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o opatreniach proti nezákonne získanému majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2009 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam ES a rozhodnutiam ES/EÚ
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou SR a vládou Afganskej islamskej republiky o darovaní vojenského materiálu uzavretej v Kábule 23. februára 2006 v znení jej prvého dodatku uzavretého v Seville 8. februára 2007
k návrhu koncepcie mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania
k návrhu Zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania na roky 2010 - 2014
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2010 a dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2009
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci október z Plánu práce vlády SR na rok 2009
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 760 z 28. októbra 2009 k správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v roku 2008
k návrhu správy o bezpečnosti SR za rok 2008
k návrhu Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2010
k návrhu zákona o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom
k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2010
k návrhu zásad vlády SR k zákonu Národnej rady SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR v znení neskorších predpisov
k návrhu zabezpečenia účasti delegácie Slovenskej republiky na mimoriadnej spoločnej konferencii zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru, ktorá sa uskutoční 22. až 24. februára 2010 na Bali, v Indonézii
k návrhu na určenie funkčného platu generálnemu riaditeľovi a námestníkovi generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na úpravu platovej tarify za služobnú prax
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených podpredsedovi vlády a ministrovi školstva
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 693 z 30. septembra 2009
k návrhu na určenie platových náležitostí vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu na určenie funkčných platov riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií - nové znenie
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z.
k aktualizácii zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany
Dočasné vysporiadanie recipročných požiadaviek - VYHRADENÉ