Zoznam uznesení zo dňa 9. mája 2001

k návrhu na použitie prostriedkov určených v roku 2000 na elimináciu dopadov katastrofálneho sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve na dovoz obilia v roku 2001
k návrhu realizácie uznesenia NR SR č. 1197 z 13. 12. 2000 bod A.2.c) použiť plánované finančné prostriedky pre zdravotníckych pracovníkov vo výške 3,4 mld Sk na plošné zvýšenie tarifných platov s diferencovaným nárastom tarifných platov
k návrhu na zvýšenie osobitnej stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov v súvislosti s návrhom zákona o verejnej službe
k správe o výsledkoch inšpekcie práce v jadrovej energetike za rok 2000
k návrhu účasti delegácie SR na 89. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce 5. až 21. júna 2001 v Ženeve
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky ZSE š.p. Bratislava, SSE š.p. Žilina a VSE š.p. Košice
k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou
k návrhu na odvolanie JUDr. Vincenta Danihela z funkcie splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny
k návrhu koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2005
k návrhu na otvorenie dočasných colných kvót na dovoz vybraných komodít pre potreby rozvoja elektrotechnického priemyslu na Slovensku
k delimitácii Národného programu kvality do roku 2003 a koordinácie jeho realizácie v ústredných orgánoch štátnej správy
k návrhu využitia Cyklotrónového centra SR na priemyselné aplikácie a na zakladanie spoločných podnikov v tejto oblasti
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Libanonskej republiky o leteckých dopravných službách
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z oblasti obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce s krajinami SNŠ, vyplývajúcich z uznesení vlády SR, uložených ministrovi hospodárstva
k návrhu na zmenu gestora úlohy, zmeny termínov a formulácie úloh z uznesenia vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000
k vyhodnoteniu 1-ročných stáží absolventov vysokých škôl na ústredných orgánoch štátnej správy v roku 2000 a organizačné zabezpečenie prijímania absolventov vysokých škôl v roku 2001 na 1-ročné stáže na ústredné orgány štátnej správy
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 1333/2001 a 1336/2001
k návrhu na schválenie oficiálneho kandidáta Slovenskej republiky na post tretieho viceguvernéra Rozvojovej banky Rady Európy
k návrhu zmien k Vyhláseniu o hospodárskej politike pre účely Staff monitored program
Analýza ...... VYHRADENÉ
k správe o stave rokovaní o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ a návrh postupu vo vybraných negociačných kapitolách - TAJNÉ !
k zvýšeniu a určeniu celkových početných stavov ... - DôVERNĚ