Zoznam uznesení zo dňa 17. marca 2010

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z. z.
k návrhu na uzavretie Dohody o ukončení dohody o poskytovaní letových prevádzkových služieb a prevádzke zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom oblastnom stredisku riadenia letových prevádzkových služieb v hornom vzdušnom priestore (CEATS) z 27. júna 1997 a zvláštnej dohody o uplatnení článku 6 dohody CEATS
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR a v správe Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany Trenčín
k návrhu na zvýšenie platovej tarify o 1 % za služobnú prax prednostov krajských úradov životného prostredia podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov
k národnému programu prevencie ochorení srdca a ciev
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom v Českej republike 30. marca 2010
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry, športu a mládeže
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2010
k návrhu na odvolanie z funkcie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR
k návrhu programu na zvýšenie kvality vyučovania štátneho jazyka v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín
k návrhu Dohody o stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá (CEEPUS III)