Zoznam uznesení zo dňa 14. apríla 2010

k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady na odškodnenie obetí holokaustu v SR
k návrhu na finančné zabezpečenie realizácie projektu Fakultná nemocnica s poliklinikou Rázsochy
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť
k návrhu na zmenu schváleného privatizačného projektu podniku Dopravno-inžinierske služby, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici
k návrhu na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2009
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2010
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2011, uzatváranej v zmysle § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2011, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na vyhlásenie štátneho smútku v súvislosti s tragickou haváriou lietadla poľskej delegácie na čele s prezidentom Poľskej republiky na území Ruskej federatívnej republiky 10. apríla 2010
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a dovolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ