Zoznam uznesení zo dňa 31. marca 2010

k návrhu na uzavretie Dohody o dodržiavaní Všeobecných podmienok týkajúcich sa Spoločného európskeho fondu pre krajiny západného Balkánu
k správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie 1. 7. až 31. 12. 2009
k návrhu na doplnenie členov a zmeny v zložení Pandemickej komisie vlády SR
k návrhu na určenie platových náležitostí prednostovi krajského lesného úradu a riaditeľom obvodných pozemkových úradov
k návrhu na doriešenie personálnych zmien v Komisiách pre spoluprácu na hraničných vodách so susednými štátmi v súvislosti s personálnymi zmenami na Ministerstve životného prostredia SR a príslušných organizáciách
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2010
k návrhu na uzatvorenie Dohody Európskej únie o spolupráci I - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na uzatvorenie Dohody Európskej únie o spolupráci II - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu Akčného plánu politiky mládeže na roky 2010 - 2011, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2008 - 2013
k návrhu na zrušenie prílohy č. 2 a zmenu uznesenia vlády SR č. 203 z 24. marca 2010 k návrhu na poukázanie prostriedkov obciam pre zariadenia sociálnych služieb zriadené alebo založené obcou po 1. 7. 2002 a vyšším územným celkom na financovanie sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi
k aktualizácii návrhu na vyslovenie súhlasu na vyslanie ozbrojených síl SR mimo územia SR a prítomnosti zahraničných ozbrojených síl na území SR na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2010
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
k návrhu na uzavretie Dodatku č. IV ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP
k návrhu na úpravu funkčného platu riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnej ochrane práv na výsledky duševnej činnosti, ktoré sú využívané a získavané v procese dvojstrannej vojensko-technickej spolupráce
k návrhu na odvolanie a vymenovanie hlavného hraničného splnomocnenca SR a zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca SR
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovensnkej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky k povereniu výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ