Zoznam uznesení zo dňa 28. januára 2009

k návrhu poslancov Národnej rady SR Rudolfa Pučíka, Jána Richtera a Jána Kovarčíka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 850)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Rakúskou republikou a na odvolanie a vymenovanie člena slovenskej delegácie v Slovensko-maďarskej komisii pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách
k návrhu na zmenu splnomocnenca vlády SR a na zmenu zástupcu splnomocnenca vlády SR pre riešenie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v slovensko-poľskom pohraničí
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostov krajských pozemkových úradov, prednostov krajských lesných úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov
k návrhu na zrušenie úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 482 z 11. júna 2003
k návrhu na zrušenie úlohy B.11 z uznesenia vlády SR č. 593 z 3. septembra 2008
k zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2009
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona SNR č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona SNR č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov
k legislatívnemu a pracovnému programu Európskej komisie na rok 2009 a správe o prioritách vyplývajúcich z legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie na rok 2009 pre Slovenskú republiku
k návrhu na vyslanie príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republikydo pozorovateľskej misie EUMM v Gruzínsku
k návrhu dodatku č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2009
k návrhu zákona o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
k návrhu na voľbu predsedu Telekomunikačného úradu SR
k návrhu na vytvorenie rozpočtového priestoru na realokáciu výdavkov na udržanie hospodárskeho rastu a zamestnanosti v SR
k návrhu Národného akčného plánu pre deti na roky 2009 - 2012
k správe o príčinách a dôsledkoch krízy v zásobovaní Slovenskej republiky zemným plynom a návrhom súvisiacich opatrení
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov