Zoznam uznesení zo dňa 21. apríla 2010

k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Veľký Krtíš a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady v Bruseli 25. a 26. marca 2010
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2010
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR v nadväznosti na analýzu sociálno–ekonomickej situácie okresu Veľký Krtíš a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k návrhu na poskytnutie dotácie obciam na vykrytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2010