Zoznam uznesení zo dňa 26. apríla 2010

k správe o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2004 - 2006 a iných finančných nástrojov k 31. 12. 2009
k návrhu na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov
k návrhu na zabezpečenie prístupu k informáciám Európskej chemickej agentúry zo systému REACH-IT pre príslušné orgány štátnej správy Slovenskej republiky
k návrhu na dočasné prerušenie premávky cez spoločnú štátnu hranicu s Ukrajinou na hraničnom priechode Ubľa – Malyj Bereznyj
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 752 z 21. októbra 2009
k návrhu účasti delegácie SR na Konferencii ITU vládnych splnomocnencov 2010 (Mexiko, 4. – 22. 10. 2010)
k návrhu oficiálnej delegácie Slovenskej republiky na 63. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia 17. až 21. mája 2010 v Ženeve
k návrhu účasti delegácie SR na Hodnotiacej konferencii Zhromaždenia zmluvných strán Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (Kampala, 31. máj až 11. jún 2010)
k návrhu na uzavretie pobočky Zastupiteľského úradu SR v Bonne
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2010
k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2009
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici zo 4. januára 1996
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach podpísaná 23. marca 2004 vo Varšave
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 427/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony