Zoznam uznesení zo dňa 12. mája 2010

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov
k návrhu na uzavretie Protokolu medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
k návrhu na ukončenie platnosti Poľnohospodárskej dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou, dojednanej výmenou nót (Bern, 10. júna 1992)
k návrhu dodatku Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 - 2011 – aktualizácia aktivít za rok 2010
k návrhu predbežného stanoviska SR k budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2013
k národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
k návrhu na určenie ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR ako subjektov hospodárskej mobilizácie a určenie rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 8 písm. a) a § 10 písm. a) zákona č. 414/2002 Z. z.
k návrhu na použitie majetku vo vlastníctve štátu v správe Ministerstva obrany SR ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a. s., podľa § 13a ods. 5 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie vlády SR z 26. júna 2002 o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnice s poliklinikou Bardejov, Sv. Jakuba 21, Bardejov na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na použitie majetku vo vlastníctve štátu v správe Ministerstva zdravotníctva SR ako vklad do základného imania spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., podľa § 13a ods. 5 písm. b) zákona Národnej rady SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu na zriadenie Zastupiteľského úradu SR v Podgorici (Čierna Hora)
k návrhu na zmenu znenia bodu B.10 uznesenia vlády SR č. 820 z 25. novembra 2009 a znenia bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 829 z 25. novembra 2009
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci apríl z Plánu práce vlády SR na rok 2010
k návrhu Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2009
k návrhu Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2009
k návrhu na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej 10. októbra 2007
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Sapa Profily a. s., so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Stawi, s. r. o., so sídlom Turgenevova 1715/18, 040 01 Košice - Juh
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť MONOCRYSTALEX SK, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť PASÍVHAUS MODUL SYSTEME spol. s r. o., so sídlom Mlynská ulica č. 356/48, 946 15 Tôň
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť SKH plastic, spol. s r. o., so sídlom Matúškovo 1586, 925 01, Slovenská republika
k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rezervy vlády SR na projekt Spomienka na Martina Jonáša
k novému modelu financovania vedy a techniky v SR
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o.
k súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2009
k návrhu Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2010
k návrhu na zmenu a doplnenie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
k návrhu na zmenu a doplnenie štatútu Úradu vlády SR a návrhu štatútu Úradu vlády SR v úplnom znení
k návrhu na zmenu termínu plnenia úlohy B.11 z uznesenia vlády SR č. 240 zo 7. apríla 2010
k návrhu účasti delegácie SR na 99. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce 2. - 18. júna 2010 v Ženeve
k návrhu na zmenu a doplnenie prílohy č. 1 a zmenu uznesenia vlády SR č. 203 z 24. marca 2010 k návrhu na poukázanie prostriedkov obciam pre zariadenia sociálnych služieb zriadené alebo založené obcou po 1. 7. 2002 a vyšším územným celkom na financovanie sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi
k informácii o zabezpečení vykonania opatrení proti nadmernému výskytu komárov
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovensnkej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovensnkej republiky - DÔVERNÉ