Zoznam uznesení zo dňa 19. mája 2010

k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách
k monitoringu vývoja stanovísk SR k návrhom právnych aktov Európskej únie
k súhrnnej správe o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2009
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia v 2. polroku 2010 a na aktualizáciu návrhu na vyslovenie súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia v 1. polroku 2010
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov
k správe o realizácii programu Prechodného fondu v Slovenskej republike v roku 2009
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť ZKW Slovakia, s. r. o., so sídlom Bedzianska cesta 679, 956 31 Krušovce
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2010
k návrhu na viazanie výdavkov kapitol štátneho rozpočtu na zabezpečenie zdrojov na refundáciu dane z pridanej hodnoty v rámci Programu rozvoja vidieka a OP Rybné hospodárstvo
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov