Zoznam uznesení zo dňa 25. mája 2010

k návrhu novelizácie zákona o štátnom občianstve, o ktorom rokuje Národné zhromaždenie Maďarskej republiky
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii celej majetkovej účasti štátu na podnikaní obchodnej spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.
k správe o posudzovaní Druhej periodickej správy SR podľa Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu pred Výborom proti mučeniu (CAT) a návrhu zodpovedných subjektov za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru proti mučeniu
k návrhu Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR na rok 2010
k zmene a doplneniu Národného zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia výdavkov kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z predchádzajúcich rozpočtových rokov
k návrhu nariadenia vlády SR o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov
k návrhu zoznamu katastrálnych území, v ktorých Slovenský pozemkový fond nemôže vo verejnom záujme poskytnúť ako náhradu pozemok
k návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR
k návrhu na dofinancovanie projektu jednotných kontaktných miest 2. etapy a jednotných kontaktných miest 1. etapy na roky 2010 a 2011
k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2010
k návrhu pozmeňujúcich dohôd o spolupráci s Európskou úniou - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov