Zoznam uznesení zo dňa 9. júna 2010

k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
k návrhu postupu pri vypracovaní žiadosti SR o pomoc z Fondu solidarity Európskej únie
k návrhu zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov
k predbežnej informácii o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v máji a júni 2010
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam ES/EÚ a rozhodnutiam ES/EÚ
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010
k dlhodobému zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl do roku 2014
k návrhu na vymenovanie za členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť CEIT, a. s., so sídlom Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici, odštepný závod Rimavská Sobota
k správe o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2009
k návrhu postupov pre zastupovanie SR pred súdmi Európskej únie
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Semecs, s. r. o., so sídlom Staničná 1045, 952 01 Vráble
k návrhu účasti delegácie SR na 21. Zhromaždení zmluvných strán Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (IMSO) (Londýn, 12. až 16. júla 2010)
k návrhu na použitie majetku vo vlastníctve štátu v správe Ministerstva obrany SR ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s., podľa § 13a ods. 5 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k vyhodnoteniu pôsobenia ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci plnenia úloh krízového manažmentu mimo územia SR za rok 2009 s výhľadom na roky 2010 - 2012
k návrhu na zrušenie úlohy v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 108 z 10. februára 2010
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2010
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády SR č. 586/2008 Z. z.
k návrhu na uzavretie Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
k návrhu pozície SR k národným cieľom stratégie Európa 2020
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci v znení nariadenia vlády SR č. 380/2008 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
k súhrnnej správe o šiestom roku členstva SR v Európskej únii 30. 4. 2009 – 1. 5. 2010
k návrhu programu predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine – V4 na obdobie 1. júl 2010 – 30. jún 2011
k správe o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s. r. o., so sídlom J. Zigmundíka 1489, Vrbové 922 03, Slovenská republika
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o spolupráci v oblasti obrany
k návrhu na dobudovanie digitalizačného pracoviska Slovenskej digitálnej knižnice – detašovaného pracoviska Slovenskej národnej knižnice vo Vrútkach s vecným, časovým a finančným harmonogramom
k spoločnému dokumentu územného rozvoja krajín V4+2
k návrhu na zrušenie úlohy v bode B.5 pre predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, pre ministra obrany, pre ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií, pre ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny, pre predsedníčku Štatistického úradu SR a pre predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR z uznesenia vlády SR č. 433 z 5. mája 2004
k návrhu delimitačného protokolu medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom kultúry SR
k informácii o využití nevyčerpaných finančných prostriedkov záväzku SR z projektov Kohézneho fondu v programovom období 2004-2006 pre projekt Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
k správe o plnení programu prípravy a výstavby siete ciest I. triedy na roky 2007 - 2010
k návrhu vyhlásenia vlády SR k 90. výročiu Trianonskej mierovej zmluvy
k správe o katastrofálnom zosuve pôdy v obci Nižná Myšľa