Zoznam uznesení zo dňa 23. júna 2010

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe
k návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2009
k návrhu na zmenu názvu súkromnej vysokej školy Bratislavská vysoká škola práva na Paneurópska vysoká škola
k návrhu štatútu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
k návrhu na odvolanie štátnych tajomníkov a vedúceho služobného úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu delimitačného protokolu medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvom vnútra SR
k návrhu delimitačného protokolu medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvom hospodárstva SR
k návrhu delimitačného protokolu medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvom pôdohospodárstva SR
k návrhu delimitačného protokolu medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Úradom vlády SR
k návrhu na zrušenie, zmenu a doplnenie úloh uložených ministrovi hospodárstva z vybraných uznesení vlády SR
k návrhu na zmenu a zrušenie niektorých uznesení vlády SR v súvislosti so zmenou kompetencií Úradu vlády SR a niektorých ministerstiev, na základe platnosti zákona č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
k správe o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie v roku 2009
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2010
k návrhu nariadenia vlády SR o systéme identifikácie a sledovanosti výbušnín na civilné použitie
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie štátnych tajomníkov a vedúceho služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR