Zoznam uznesení zo dňa 25. mája 2001

k návrhu na späťvzatie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony (tlač 1014)