Zoznam uznesení zo dňa 7. júla 2010

k návrhu na odvolanie Jozefa Bučeka z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR, splnomocnenca vlády SR pre zabezpečenie vstupu SR do Schengenského priestoru a splnomocnenca vlády SR pre integrovaný záchranný systém a Vladimíra Čečota z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR
k návrhu na odvolanie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na odvolanie štátnych tajomníkov a vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
k návrhu na odvolanie štátnej tajomníčky a štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na odvolanie štátnych tajomníkov Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR
k návrhu na odvolanie štátnych tajomníkov Ministerstva hospodárstva a výstavby SR
k návrhu na odvolanie štátnych tajomníkov Ministerstva financií SR
k návrhu na odvolanie štátnych tajomníkov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na odvolanie z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na odvolanie štátnych tajomníčok Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu na odvolanie vedúceho Úradu vlády SR
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2010
k návrhu podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny na rozdelenie dodatočných prostriedkov zo zdrojov EÚ a na zrušenie uznesenia vlády SR č. 204 z 24. marca 2010
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu na podanie demisie vlády SR