Zoznam uznesení zo dňa 14. júla 2010

k informácii o situácií vzniknutej v súvislosti s povodňami spolu s návrhmi krokov a riešení v krátkodobom a strednodobom horizonte
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia referenda v roku 2010
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády SR pre ochranu smrečín a smrekových biotopov
k návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa a vymenovanie generálnej riaditeľky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR
k návrhu na odvolanie Pavla Lazúra z funkcie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu účasti delegácie SR vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na summite predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny - V4 (Budapešť, 20. júla 2010)
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2010
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR
k návrhu nominácie členov slovenskej delegácie v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV) na obdobie 2010 - 2015
k správe o opatreniach vykonaných v rámci eliminácie škôd spôsobených povodňami na území SR v máji a júni 2010 a stave prípravy žiadosti o prostriedky z Fondu solidarity EÚ
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 967 zo 17. decembra 2008
k návrhu na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na odvolanie námestníka Slovenského pozemkového fondu