Zoznam uznesení zo dňa 15. júla 2010

k návrhu schválenia majetkovej účasti SR v Európskom finančnom stabilizačnom nástroji a návrhu na uzavretie Rámcovej zmluvy o Európskom finančnom stabilizačnom nástroji
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 287 z 8. mája 2010 k postupu členských štátov eurozóny k poskytnutiu pomoci Helénskej republike
k návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu na zvolanie schôdze Národnej rady SR v zmysle § 107 ods. 1 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov
k zverejneniu zmlúv ministerstiev a verejných inštitúcií
k informácii o pôžičke pre spoločnosť Sliač kúpele, a. s.