Zoznam uznesení zo dňa 21. júla 2010

k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády SR pre urýchlenie postupu výstavby nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku (splnomocnenec vlády SR pre diaľnice a rýchlostné komunikácie)
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády SR pre informačnú spoločnosť
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v I. polroku 2010 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v II. polroku 2010
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre informačnú spoločnosť
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády SR pre prípravu a realizáciu neformálneho zasadnutia ministrov obrany členských krajín NATO v Slovenskej republike
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2010