Zoznam uznesení zo dňa 28. júla 2010

k návrhu Programového vyhlásenia vlády SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky do orgánov v medzinárodných finančných inštitúciách
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka MF SR do pozície Splnomocnenca pre Národný fond
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 37. valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) v dňoch 28. septembra – 8. októbra 2010 v Montreale
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2010
k návrhu na odvolanie generálnej riaditeľky a vymenovanie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
k návrhu na vymenovanie predsedu a členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci apríl z Plánu práce vlády SR na rok 2010