Zoznam uznesení zo dňa 11. augusta 2010

k návrhu zabezpečenia zvýšenia kvality vnútorných kontrolných systémov a vykonania mimoriadnych kontrol (auditov) na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady SR č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia
k návrhu postupu vo veci, o ktorej koná Európsky súd pre ľudské práva - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na zabezpečenie inžiniersko-geologického prieskumu v súvislosti so zosuvmi pôdy po povodniach a na zníženie príjmov Environmentálneho fondu z predaja kapitálových aktív o 66 mil. eur
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2011, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2011, uzatváranej v zmysle § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k vyhodnoteniu plnenia Koncepcie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR na roky 2008 až 2012 za rok 2009 a návrhu na aktualizáciu Koncepcie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR na roky 2008 až 2012
k správe o priebehu a výsledkoch druhého kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov na Slovensku
k návrhu na zrušenie úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 777/2009 Ministerstvu zahraničných vecí SR
k návrhu na zrušenie niektorých úloh uložených 1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií z vybraných uznesení vlády SR
k návrhu Národnej správy spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády SR č. 342/2009 Z. z.
k návrhu na odvolanie prednostu Obvodného úradu Štúrovo
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2010
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra SR
k návrhu riešenia okamžitého obnovenia poškodenej infraštruktúry v správe organizácií v pôsobnosti rezortu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva obrany SR po povodniach v máji a júni 2010
k návrhu na určenie termínu predloženia návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rokovanie vlády
k návrhu na určenie termínu predloženia návrhu rozpočtu verejnej správy na rokovanie vlády
k návrhu na určenie termínu predloženia návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na rokovanie vlády
k návrhu na zmenu Výboru vlády SR pre riešenie následkov škôd vzniknutých povodňami v roku 2010