Zoznam uznesení zo dňa 27. augusta 2010

k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu
k návrhu štatútu splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny
k návrhu princípov, zásad a rámcových podmienok pre zabezpečenie prevencie pred povodňami, znižovanie povodňových rizík, rizík sucha, ostatných rizík náhlych prírodných živelných pohrôm a integrovaného manažmentu povodí
k návrhu na zmenu predsedov slovenských častí zmiešaných komisií vytvorených na implementáciu Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou
k návrhu účasti delegácie SR na 65. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2010
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť LVD S3, a. s., so sídlom Štúrova 4, 811 02 Bratislava
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Embraco Slovakia s. r. o., so sídlom Odorínska cesta 2, 052 80 Spišská Nová Ves
k správe o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2009 spolu s návrhom programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2011
k návrhu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR na čiastočné rozdelenie dodatočných finančných prostriedkov pre SR zo zdrojov EÚ v súvislosti s opatreniami na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami a opatreniami na ochranu pred povodňami
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne
k návrhu kritérií na funkciu prednostu obvodného úradu a zásad postupu navrhovania kandidáta na funkciu prednostu obvodného úradu
k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu a na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
k návrhu na odvolanie prednostu Obvodného úradu Poprad
k návrhu na určenie termínu predloženia návrhu rozpočtu Fondu národného majetku SR na rokovanie vlády