Zoznam uznesení zo dňa 8. septembra 2010

k návrhu na ratifikáciu Dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC – DHP na druhej strane, podpísanej v Bruseli 4. júna 2009 a Mapute 15. júna 2009
k správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií SR za prvý polrok 2010 a predikcii vývoja do konca roka
k návrhu účasti a smernice pre postup delegácie SR na šiestom zasadnutí zmluvných strán Dohody o ochrane populácií európskych druhov netopierov (EUROBATS) 20. – 22. septembra 2010, Praha, Česká republika
k návrhu na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Unicentrum - Medzinárodná vysoká škola
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Medzinárodnom výbore pre legálnu metrológiu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu krátkodobých štrukturálnych opatrení vlády SR
k návrhu zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na zmenu bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 486 z 15. júla 2010 k návrhu schválenia majetkovej účasti SR v Európskom finančnom stabilizačnom nástroji a návrhu na uzavretie Rámcovej zmluvy o Európskom finančnom stabilizačnom nástroji
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu
k informácii o možnostiach poskytovania príspevku domácnostiam postihnutým povodňami v mesiacoch júl – august 2010
k návrhu na odvolanie Mariana Faktora z funkcie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 16. septembra 2010
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2010
k plánu kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2011
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií SR
k návrhu na ďalšie zverejňovanie zmlúv ministerstiev a verejných inštitúcií