Zoznam uznesení zo dňa 13. septembra 2010

k návrhu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k organizačnému zabezpečeniu Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2009 - 2014
k návrhu na ad hoc sudcov za Slovenskú republiku do Európskeho súdu pre ľudské práva
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2010